Udskriv siden    

Vedtægter for foreningen Genvej til Udvikling

§ 1: Foreningens navn er Genvej til Udvikling (GtU), og dens hjemsted er Arden.

Foreningen har tilsluttet sig og vil efterleve manifestet for Den Internationale Emmaus-bevægelse, vedtaget i Bern den 24. maj 1969 samt statutterne for Den Internationale Emmaus-bevægelse, vedtaget i Montreal i 1971.

§ 2: Foreningens formål er

a) at virke for øget selvforsyning, selvbestemmelse og selvtillid i den tredje og fjerde verden.

GtU yder konkret støtte i økonomisk fattige lande til erhvervsprojekter, som griber ind i det internationale økonomiske kredsløb, således at de virker for reel frigørelse. Det er afgørende for vort valg af projekter, at de tager deres udgangspunkt i de lokale betingelser.

b) at drive oplysningsarbejde ud fra det hovedsynspunkt, at den tredje og fjerde verden rummer skønhed, værdier og traditioner, som den nordlige verden har hårdt brug for at lade sig inspirere af.

§ 3: Som medlemmer optages personer, organisationer og virksomheder, som kan tilslutte sig Genvej til Udviklings formål, som det er udtrykt i § 2. To eller flere personer med fælles bopæl kan tegne et husstandsmedlemskab. En virksomhed eller en organisation kan tegne et kollektivt medlemskab.

§ 4: Hvert medlem betaler et årskontingent, hvis størrelse er fastsat af generalforsamlingen for det kommende år. Generalforsamlingen fastsætter separate kontingentstørrelser for hver af de tre medlemskategorier, jvf. § 3.

§ 5: Foreningen repræsenteres af en bestyrelse på mindst tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand m/k, en næstforkvinde m/k, en kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger mindst to suppleanter i prioriteret rækkefølge. Disse indtræder i bestyrelsen, såfremt medlemmer af denne varigt eller midlertidigt er fraværende.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer, henholdsvis suppleanter, er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Medlemmer af foreningen uden for bestyrelsen kan deltage i dens møder med taleret, men uden stemmeret. Personer uden for foreningen kan indkaldes til bestyrelsesmøder i særlige tilfælde.

§ 6: Foreningen tegnes af formanden m/k (eller i dennes fravær af næstforkvinden m/k) samt yderligere et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give fuldmagt.

§ 7: Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

§ 8: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i hvert års maj eller juni måned og indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hvert medlem eller gennem foreningens blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, der mindst skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af det årlige kontingent.
6) Planer for det kommende år.
7) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor.
8) Eventuelt.

Yderligere dagsordenforslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst med samme varsel indkaldes af bestyrelsen af dennes egen drift eller på begæring af mindst en tredjedel af medlemmerne.

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at man er til stede, har betalt kontingent og er fyldt 14 år.

Der kan maksimalt afgives tre stemmer pr. husstandsmedlemskab på generalforsamlingen.

Et kollektivt medlem kan maksimalt afgive tre stemmer på generalforsamlingen.

§ 9: Ændringer af nærværende vedtægter kan vedtages på en generalforsamling, såfremt ændringsforslaget fremgår af den udsendte dagsorden og vedtages af to tredjedeles majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte.

§ 10: Foreningen kan ophæves, dersom det vedtages på to hinanden følgende hver for sig indkaldte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, på samme måde som i § 9 anført.

Ved foreningens ophævelse fordeles dens midler i henhold til § 2. Denne fordeling skal ske efter konsultation hos Emmaus Europa og Emmaus International.

-------

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Odense den 1. oktober 1978 af Mette Lund, Dorte Larsen, Tom Damsgaard Pedersen, Kim Jørstad og Jørgen Olsen.

Senere bekræftet på de årlige generalforsamlinger, dog med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne i 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1996, 1998, 1999, 2000, 2008 og 2010.

Jørgen Olsen, formand og kasserer

Julien K. M. Murhula, næstformand

Karl Aage Jørgensen, sekretær.


Luk vinduet
Opdateret d. 24.11.2020