Egnsudviklingsprojekt 2002-2005

På baggrund af evalueringsrapporten for det Danida-støttede Projekt Kvægavl i Amataltal 1999-2002 og på baggrund af en ansøgning indsendt i december 2001 lykkedes det at skaffe finansiering fra Danida, www.danida.dk, til endnu en periode med kraftig satsning i kraft af et beløb på 3.864.000 kr.

Projektpartnerne la Coopérative d’Amataltal og Genvej til Udvikling var enige om, at for at styrke de økonomiske muligheder og ikke mindst selvtillid og handlekraft skulle følgende tiltag fremmes:

 • De ca. 5.000 beboere i CA's underafdelinger (GM’er) Amazzégri, In-Jighrane, Marandet og Tchin-Eqqade skulle inddrages i styrkelse af kvægavlen, så deres økonomi kunne komme på højde med de fem afdelinger, der var målgruppe for førnævnte projekt, Kvægavlsprojekt 1996-2002.
 • Børn og voksne skulle undervises i og på det vigtigste lokalsprog tuaregisk foruden i og på Nigers officielle sprog fransk. Undervisning i samfundslære og organisation skulle spille en betydelig rolle for at styrke områdets befolkning i samspillet med omverdenen.
 • For at sikre den grundliggende madforsyning gennem hele året og dermed sikre det bedst mulige velbefindende og den bedst mulige arbejdsindsats og indlæring skulle der oprettes en kornbank baseret på, at CA i oktober indkøber 40 tons hirse, som sælges til overkommelige priser i den varmeste og tørreste periode, som er månederne april, maj og juni.

Projektperioden var 1. juli 2002 - 31. december 2005. I forhold til de ovenstående tiltag blev der formuleret følgende indikatorer med henblik på vurdering af, om indsatsen var lykkedes:

 1. Strukturerne i CA er under stadig udvikling med aktiv inddragelse af alle etniske, geografiske og sociale grupper samt begge køn
 2. CA optræder som legitim og handlekraftig repræsentant for Amataltal-zonens befolkning over for lokale og nationale myndigheder
 3. befolkningen i Amataltal-zonen opfatter i stigende grad CA som sit talerør, hvilket blandt andet viser sig ved, at antallet af generalforsamlingsdeltagere fortsætter med at stige
 4. unge og ældre fastholdes i arbejde i lokalsamfundet, og mennesker fra Amataltal-zonen, som er emigreret til Ingal, Agadez, Nigeria, Libyen mv. for at overleve, vender tilbage for at blive
 5. bestanden af kreaturer, kameler, får, geder og æsler er markant stigende på grund af indkøb og på grund af øget grad af formering, ikke mindst i kraft af den stærkt forbedrede vandkvalitet
 6. dyrenes mælkeydelser er steget - til glæde for afkom og mennesker
 7. kriminaliteten i området er faldet, og der kan konstateres en fortsat bedring af relationerne mellem zonens fire folkeslag
 8. der plantes flere træer, end der fældes, og flere og flere får råd til at købe metalovne, der vil kunne halvere træforbruget til mad og varme
 9. sundhedstilstanden er forbedret, ikke mindst i form af kraftige fald i småbørnsdødeligheden og fald i dødeligheden for kvinder og børn i forbindelse med fødsler
 10. familier, der har fået dyr på kredit, bliver i stand til at tilbagebetale, således at endnu flere familier kan få dyr på kredit
 11. det er lykkedes at fastholde alle de 75 elever, som startede i den tosprogede skole i 2002, i skolegangen
 12. lærere, inspektør, elever, forældre, CA, INDRAP m. fl. udtrykker anerkendelse af undervisningsforløbet i den tosprogede skole.

  (INDRAP = Institut National de Documentation et de Recherche Appliquée Pédagogique = Det Nationale Institut for Pædagogisk Dokumentation, Forskning og Implementering (implementere = føre ud i livet).

Ved projektets afslutning ved udgangen af 2005 kunne følgende konstateres, hvad angik de foregående 12 indikatorer. Konklusionerne er baseret på de årlige inspektionsrapporter fra ekspert i kvægavl og egnsudvikling, Dr. Idé Tahirou, Nigers Landbrugsministerium, evaluering i november 2004 ved biolog Jens Elgaard Madsen, tre tilsynsbesøg fra Genvej til Udvikling i projektperioden og endelig baseret på korrespondancen mellem Genvej til Udvikling og la Coopérative d’Amataltal.

 • Der svares ubetinget ja til punkterne 1, 2, 3, 7, 9 og 12.
 • Vedr. 4, 5, 6 og 10 kunne der konstateres alvorlige tilbageslag på grund af voldsom tørke i 2005; men på alle de fire punkter begyndte udviklingen inden projektets afslutning igen at gå i retning af opfyldelsen af disse indikatorer.
 • Vedr. 8 plantes der hele tiden gennem de sidste ti år flere træer, end der fældes; men grundet vanetænkning købes ikke metalovne – i stedet spares energi ved, at hullet graves dybere, når det enkelte ildsted etableres.
 • Vedr. 11 skifter børnetallet uhensigtsmæssigt meget på grund af den enkelte families behov for børnenes arbejdskraft; men antallet er hyppigere over end under 75.

  Du kan læse mere om projektet i følgende fil, der handler om evalueringen i 2004: Egnsudvikling der nytter
Vend tilbage til introduktionen til La Coopérative d'Amataltal