Egnsudviklingsprojekt 2006-2010

På baggrund af evalueringsrapporterne for de Danida-støttede projekter Kvægavl i Amataltal 1999-2002 og Egnsudvikling i Amataltal 2002-2005 og på baggrund af en ansøgning indsendt i oktober 2005 lykkedes det at skaffe finansiering fra Danida, www.danida.dk, til en tredje og afsluttende fase af den Danida-finansierede del af samarbejdet mellem la Coopérative d’Amataltal (CA) og Genvej til Udvikling (GtU). Der er bevilget op til 6.500.000 kr

Projektmålene er:

1) At mindske afhængigheden af avl og salg af kvæg via en spredning af erhvervsgrundlaget

 • via udvikling af havebrug
 • via etablering af tre nye kornbanker med hver sin kværn
 • via kurser i bl.a. mekanik og håndværk, der kan styrke små indkomstskabende aktiviteter, f. eks. bilværksted, vedligeholdelse af brøndpumper og kamelsadler mv.
 • via regelmæssige analyser og justeringer omkring den hensigtsmæssige fordeling af private og kooperative ejerskaber til produktionsmidler og produkter

2) at forbedre den interne kapacitetsopbygning i CA

 • via organisatorisk styrkelse af den centrale ledelse og de 9 decentrale enheder
 • via intensivering af almendannende og faglige kurser for voksne, herunder alfabetisering
 • via kursusforløb for unge
 • via styrkelse af kvindernes medvirken

3) at styrke befolkningens uddannelsesniveau, identitetsfølelse og evne til at hævde rettigheder

 • via en orientering af befolkningen – gennem undervisning og det organisatoriske/opsøgende arbejde – om hvordan man i et demokrati kan bruge forskellige kanaler til at påvirke myndighederne – lokalt, regionalt og statsligt
 • via en styrkelse af det tuaregiske sprogs brug i undervisning og kulturliv
 • via dialog med lokale, regionale og nationale undervisningsmyndigheder for at sikre almen og teknisk uddannelse på sigt
 • via en indsats på alle planer for, at tuareger og de øvrige indbyggere i Amataltal-zonen og resten af Agadez-regionen respekteres og serviceres på lige fod med Nigers øvrige indbyggere – økonomisk, politisk og kulturelt

I forhold til de ovenstående mål blev der formuleret følgende indikatorer med henblik på den løbende vurdering af, om indsatsen ser ud til at lykkes:

 1. Der er etableret bæredygtige gartnerienheder i de 6 GMer Ekawel, Amazzégri, In-Jighrane, Wourzaddam, Tchin-Eqqade og Amataltal; de forbedrer ernæringen for alle, der bor i zonen, herunder børnene i den tosprogede skole, og de skaffer indtægter, der garanterer fortsat gartneridrift og ideelt skaffer indtægter til yderligere udvikling af erhvervslivet. I hver gartnerienhed etableres en organisation, som er bindeled mellem den enkelte gartner, den lokale GM og CA.
 2. Der er etableret kornbanker med kværne i In-Jighrane, Amazzégri og Tchin-Eqqade; de bidrager sammen med kornbanken i Amataltal til et minimum af fødevaresikkerhed for de fleste beboere i zonen og medfører, at erhvervsliv og undervisning også kan fungere optimalt i de varmeste måneder. Omkring den enkelte kornbank + kværn etableres en kvindeorganisation, som varetager driften og søger at opbygge en lånefond.
 3. Antallet af fremmødte på hver GMs generalforsamlinger vokser år for år.
 4. Kurserne på de ni centre har gjort zonens erhvervsliv mere effektivt, bl.a. udføres de fleste af de reparationer lokalt, som tidligere skulle købes udefra, og kvægsygdomme forebygges eller helbredes tidligere, således at dødsfaldene blandt dyrene alt andet lige er faldet med over en femtedel.
 5. Der skabes indtægter ved at servicere folk, som kører gennem zonen på den asfalterede vej og ved at tilbyde varer og serviceydelser uden for zonen.
 6. Gennem sprogseminarer og løbende korrespondance med medlem af GtU og lektor i berberiske sprog, Karl-G. Prasse, har lærerne opnået et acceptabelt og ensartet niveau i tuaregisk retskrivning, grammatik og fonetik, som gør sproget anvendeligt i bredere sammenhænge.
 7. Det er ikke længere overvejende i Amataltal landsby, at den besøgende oplever en stemning af magt over situationen og tro på fremtiden.
 8. Et samråd af alle ni GMer samt CA har nedsat et koordinationsudvalg for uddannelse. Koordinationsudvalget drager omsorg for, at alle beboere i zonen sikres lige adgang til voksenuddannelse, ansætter lærere på timebasis, fastholder regelmæssig kontakt med undervisningsmyndighederne samt eventuelle andre organisationer, der arbejder med uddannelse, drager omsorg for, at regelmæssige evalueringer gennemføres samt følger op på hver enkelt elevs uddannelse og anvendelse af denne.

Læs statusrapporten for året 2006!

Læs statusrapporten for året 2007!
Der er vedhæftet følgende bilag til rapporten:
Inspektør Ahmed Mikails rapport om alfabetisering og anden voksenundervisning i første halvår 2007.
Inspektør Billa Sabits rapport om alfabetisering og anden voksenundervisning i andet halvår 2007.
Digt om lektor Karl-G. Prasse, fremført i forbindelse med seminar om tuaregisk sprog, afholdt i Agadez fra den 2. til 8. januar 2008.

Læs statusrapporten for året 2008!
Der er vedhæftet følgende bilag til rapporten:
Konsulent Dr. Idé Tahirous inspektionsrapport, januar 2009 - på fransk.
Konsulent Dr. Idé Tahirous inspektionsrapport, januar 2009 - på dansk.

Læs rapport fra midtvejsevaluering ved konsulent Mouhamed Bâ, Senegal, februar 2009 - på fransk!
Læs rapport fra midtvejsevaluering ved konsulent Mouhamed Bâ, Senegal, februar 2009 - på dansk!

Læs statusrapporten for året 2009!

Læs den afsluttende evalueringsrapport ved konsulent Dr. Idé Tahirou, Niamey, Niger - på fransk!
Læs den afsluttende evalueringsrapport ved konsulent Dr. Idé Tahirou, Niamey, Niger - på dansk!

Læs den afsluttende rapport for det samlede projekt!

Vend tilbage til introduktionen til La Coopérative d'Amataltal